Rozwody

Sprawy o rozwód są nie tylko bolesnym duchowo przeżyciem dla małżonków wiążącym się z rozstaniem w sferze zarówno fizycznej jak i psychicznej, ale też rozwiązaniem wszelkich więzi łączących małżonków, w tym także ekonomicznych. Zanim więc dojdzie do ostatecznego rozwiązania małżeństwa de iure należy uregulować między małżonkami wiele kwestii, w których często sami nie potrafią się porozumieć z powodu istniejącego konfliktu, urazy odejścia jednego ze współmałżonków.

Najlepiej byłoby dla rodzin, aby małżonkowie którzy zdecydowali się na rozwód mogli dojść do porozumienia w najważniejszych kwestiach dotyczących samych małżonków, ale i przede wszystkim dotyczących dzieci. Niestety wiele spraw musi być i jest regulowane dopiero po wniesieniu pozwu do Sądu.

Dużą rolę w takim przypadku i kwestii prawnych ale i nie tylko spełniają albo przynajmniej powinni spełniać ich pełnomocnicy – adwokaci. Od ich postawy w dużej mierze zależy też czy orzeczenie odbędzie się w sposób kulturalny, w miarę łagodny i regulujący najważniejsze formalności dotyczące rodziny. Sąd Okręgowy, który rozpatruje sprawy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego orzeka o rozwodzie stron. W przypadku żądania z winy współmałżonka przez jedną ze stron i braku porozumienia sąd orzeka z winy jednego z małżonków. Najlepszym dla stron i rodziny rozwiązaniem małżeństwa jest porozumienie stron i zaniechanie orzekania o winie. Sąd Okręgowy rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. W przypadku gdy małżonkowie potrafią porozumieć się w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i utrzymania z dziećmi kontaktów po procesie Sąd uwzględnia takie porozumienie małżonków mając na względzie oczywiście dobro dzieci.

Sąd również obligatoryjnie rozstrzyga o wysokości alimentów płatnych na dzieci po rozwiązaniu małżeństwa, orzeka w przypadku zajmowania przez małżonków wspólnego mieszkania w jaki sposób będą oni korzystać z mieszkania po rozprawie i w wyjątkowych wypadkach, gdy małżonek zachowuje się rażąco nagannie i uniemożliwia wspólne z nim zamieszkiwanie Sąd orzeka o jego eksmisji. Sąd może dokonać również podziału wspólnego mieszkania stron jak i przyznać je jednemu z małżonków w warunkach opisanych w art. 58 § 2 krio.

W sprawie o rozwód, w przypadku porozumienia stron, Sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Małżonkowie winni się też liczyć z tym, że w każdym stanie postępowania Sąd może skierować ich do mediacji w celu ugodowego załatwienia wszystkich spornych kwestii dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, tematów majątkowych.

Sąd też jeszcze przed rozpoczęciem przewodu w sprawie o rozwiązania małżeństwa może na wniosek któregoś z małżonków zabezpieczyć na czas trwania procesu sposób kontaktowania się z dzieckiem, sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi jak i zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne.

Ponieważ w procesie o rozwód rozstrzygane są najważniejsze kwestie między małżonkami i ich dziećmi oraz często o ich majątku, sposobie zamieszkania, sposobie kontaktowania się itd. najlepszą drogą do rozwiązania wszelkich problemów małżonków nawet najbardziej skłóconych jest droga porozumienia przed Sądem, na które to porozumienie przystaje Sąd przed którym prowadzona jest sprawa.